Kenaikan Pangkat

PENGERTIAN

 1. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
 2. Oleh karena itu kenaikan pangkat merupakan penghargaan, maka setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya.
 3. Kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

LANDASAN YURIDIS

 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Surat edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 perihal Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik

MEKANISME USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

 1. Petugas pengolah kepegawaian mengelompokkan dokumen sesuai dengan NIP PNS masing-masing, dan dikelompokkan dalam kelompok :
  1. Golongan/ruang IV/b keatas;
  2. Golongan/ruang IV/a kebawah.
 2. Petugas pengolah kepegawaian memindai/scan dokumen yang telah dikelompokkan;
 3. Petugas pengolah kepegawaian memberikan nama jenis dokumen sesuai dengan format penamaan dokumen, sebagaimana format berikut;
 4. Petugas pengolah kepegawaian mengendalikan hasil pindai/scan dokumen, dalam hal :
  1. Format dokumen adalah portable document format (pdf);
  2. Maksimal kapasitas dalam satu dokumen 2 (dua) MB.
 5. Petugas pengolah kepegawaian melakukan pemutakhiran data dengan mengunggah dokumen hasil pindai pada simasneg.kulonprogokab.go.id pada halaman e-doc director, serta mengirimkan daftar nominatif beserta file usul kenaikan pangkat ke BKPP Kabupaten Kulon Progo;
 6. Petugas pengolah kepegawaian instansi wajib melakukan pemutakhiran data pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing setiap kali terjadi perubahan data kepegawaian di lingkungan kerja masing-masing.

  

JENJANG KENAIKAN PANGKAT BERDASAR PENDIDIKAN

No

STTP / IJAZAH

Golru Terendah

Golru Tertinggi

1.        

SD

I/a

II/a

2.        

SLTP

I/c

II/c

3.        

SLTP Kejuruan

I/c

II/d

4.        

SLTA/SLTA Kejuruan/D-I

II/a

III/b

5.        

Diploma II

II/b

III/b

6.        

SGPLB

II/b

III/c

7.        

Sarjana Muda/D-III

III/c

III/c

8.        

Sarjana/D-IV

III/a

III/d

9.        

S-2/Dokter/Apoteker

III/b

IV/a

10.     

S-3/Doktor

III/c

IV/b

 

KENAIKAN PANGKAT REGULER

 1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
  1. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  2. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  3. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan perrsamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan apabila :
  1. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
  2. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
  1. SK Pangkat terakhir;
  2. SK Jabatan terakhir;
  3. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  4. SK Tugas Belajar, bagi yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  5. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas, bagi yang usul kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan;
  6. Bagi yang diusulkan kenaikan pangkat pertama kali, wajib melampirkan :
   • SK CPNS dan SPRINT CPNS;
   • SK PNS dan SPMT I;
   • Ijazah dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
  7. Bagi yang telah memiliki SK peningkatan pendidikan/pencantuman gelar, wajib melampirkan :
   • SK Pencantuman gelar;
   • SK Ijin Belajar/ Tugas Belajar;
   • Ijazah dan Transkrip nilai;

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

 1. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi yang menduduki Jabatan Struktural.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
   1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dihitung terhitung sejak tanggal pelantikan;
   3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki, tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang didudukinya, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
   1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Setiap unsur penilaian pestasi kerrja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
  4. Kelengkapan adaministrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, dan Berita Acara Pelantikan;
   3. SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, dan Berita Acara Pelantikan sejak kenaikan pangkat terakhir;
   4. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
   5. SK Tugas Belajar, bagi yang sedang melaksanakan tugas belajar;
   6. Bagi yang telah memiliki SK peningkatan pendidikan/pencantuman gelar, wajib melampirkan :
    • SK Pencantuman gelar;
    • SK Ijin Belajar/ Tugas Belajar;
    • Ijazah dan Transkrip nilai
 1. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
   1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;
   3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
  2. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. Berita Acara Pelantikan dalam jabatan fungsional (bagi yang dilantik setelah dibelakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020);
   4. SK Jabatan sejak kenaikan pangkat terakhir;
   5. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru dan PAK lama;
   6. Bukti klarifikasi PAK apabila PAK diterbitkan oleh Tim Penilai di luar Kabupaten Kulon Progo;
   7. Sertifikat Pendidik (bagi JF guru yang dilantik setelah dibelakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020);
   8. Sertifikat uji kompetensi / sertifikat diklat sesuai dengan syarat jabatan (bagi yang diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi);
   9. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
   10. SK Tugas Belajar, bagi yang sedang melaksanakan tugas belajar;
   11. Bagi yang telah memiliki SK peningkatan pendidikan/pencantuman gelar, wajib melampirkan :
    1. SK Pencantuman gelar;
    2. SK Ijin Belajar/ Tugas Belajar;
    3. Ijazah dan Transkrip nilai
 2. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi yang memperoleh Ijazah setingkat lebih tinggi/Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah setingkat lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperoleh apabila :
   1. Diangkat dalam jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki;
   2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
   3. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
   5. Telah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
  2. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
   4. Surat Izin Belajar;
   5. Ijazah dan transkrip nilai;
   6. Uraian Tugas yang ditandatangani minimal oleh eselon II;
   7. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru dan PAK lama bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
   8. Sertifikat Pendidik (bagi JF guru yang dilantik setelah dibelakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020);
   9. Sertifikat uji kompetensi / sertifikat diklat sesuai dengan syarat jabatan (bagi yang diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi);
   10. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
 3. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi yang melaksanakan / telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
   1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya berrnilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  2. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. SK Tugas Belajar;
   4. SK Pemberhentian sementara dari jabatan yang didudukinya;
   5. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
 4. Kenaikan Pangkat Pilihan karena menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat apabila :
   1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai Amat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  2. Yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prrestasi kerja yang menonjol baiknya yang secara secara nyata diakui dalam lingkungan kerrjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
  3. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
  4. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negei Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
  6. Prestasi kerja luar biasa baiknya tersebut dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  7. Apabila Keputusan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya dari Pejabat Pembina Kepegawaian beserta bukti pendukungnya terpenuhi maka Pegawai Negerri Sipil yang bersangkutan dipanggil Tim dari BKN Pusat untuk mempresentasikan/menjelaskan prestasi kerja luar biasa baiknya tersebut
  8. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya;
   4. Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   5. SK CPNS
   6. SK PNS
 5. Kenaikan Pangkat Pilihan karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
  2. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
  3. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
  4. Penemuan baru yang dilakukan oleh sekelompok Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya hanya diberikan kepada penemu utama.
  5. Kenaikan pangkat diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai Amat Baik.
  6. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Pegawai Negeri Sipil yang membuat penemuan baru dengan klasifikasi :
    1. Luar Biasa Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 3 (tiga) tahun, atau sesudah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang didudukinya;
    2. Sangat Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 2 (dua) tahun atau sesudah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang didudukinya;
    3. Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 1 (satu) tahun atau sesudah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang didudukinya.
   2. Percepatan kenaikan pangkat baru dapat dilakukan setelah ada keputusan dari Tim Penilai.
   3. Percepatan kenaikan pangkat tersebut dapat dilakukaN apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai “baik” dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai “kurang”.
  7. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai Penemuan Baru;
   4. Penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   5. SK CPNS;
   6. SK PNS.
 6. Kenaikan Pangkat Pilihan karena diangkat menjadi Pejabat Negara.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat apabila :
   1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya diperrtimbangkan berdasarkan jabatan organic yang didudukinya.
  3. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan :
   1. SK Pangkat terakhir;
   2. SK Jabatan terakhir;
   3. SK Pengangkatan menjadi Pejabat Negara;
   4. SK Pemberhentian dari Jabatan Organiknya;
   5. Penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.